Dakraplus s.r.o. spracovanie účtovníctva - jednoduché, podvojné, mzdy,

účtovníctvo, mzdy, personalistika

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok (RP) upravuje podmienky a postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na tovar dodávaný predávajúcim.


1. Reklamácie chybného tovaru 

1.1 Predávajúci prijme k reklamácii len tovar v záručnej lehote a v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom tovaru.

1.2 Predávajúci prijme k reklamácii len tovar zakúpený priamo od predávajúceho kupujúcim.

1.3 Ak pre daného výrobcu, alebo daný produkt je zverejnené servisné stredisko, kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu v príslušnom servisnom stredisku. Zoznam servisných stredísk pre jednotlivých výrobcov a jednotlivé produkty je dostupný a pravidelne aktualizovaný na www.dakraplus.sk v sekcii „Servisné strediská“.

1.4 Tovar poslaný na reklamáciu musí spĺňať tieto podmienky:
 


 

 • nesmie vykazovať známky mechanického poškodenia
   
 • musí byť poslaný v obale zvyčajne používanom na balenie daného typu tovaru (z dôvodu ochrany pri preprave), pokiaľ kupujúci nie je schopný takýto obal dodať, zabezpečí predávajúci dodanie obalu náhradného, a to za manipulačný poplatok podľa aktuálneho cenníka
   
 • tovar predávaný s príslušenstvom musí byť tiež reklamovaný s príslušenstvom, ak nie je uvedené inak
   
 • na tovar sú prípustné len originálne nálepky výrobcu
   
 • pevné disky musia mať neporušenú protiprachovú izolačnú pásku a sériové číslo, poprípade priložené vyhodnotenie z testovacieho programu
   
 • procesory nesmú mať ohnuté nožičky, mechanicky poškodené jadro a nesmú byť spálené; boxované procesory musia byť kompletné spolu s chladičom
   

základné dosky Asus a grafické karty všetkých značiek musia byť zasielané bez príslušenstva

Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude tovar prijatý k reklamácii a bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie nasledovným spôsobom:

· pri komponentoch voľne predaných dodacím a záručným listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne rovnakými dokladmi bez sériového čísla, ktoré boli dodané priamo s tovarom

· pri komponentoch predaných v PC faktúrou a dokladom obsahujúcim zoznam komponentov zamontovaných v PC s uvedenými sériovými číslami (dodaci list).

Ak kupujúci nepreukáže oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

2. Odstránenie chýb tovaru v rámci záruky 

2.1. V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Záručných podmienok DaKra Plus, s.r.o., vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie. Touto aktuálnou cenou sa rozumie cena zhodného tovaru v deň prijatia reklamácie či cena tovaru porovnateľných technických parametrov, ako tovar reklamovaného. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohoto odstavca prislúcha predávajúcemu.

2.2. Uznaním reklamácie tovaru typu zariadenia pre ukladanie dát (pevný disk a ostatné zázn. média) nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá vznikla stratou dát spôsobenou chybou zariadenia.

2.3. Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

3. Osobné prevzatie tovaru 

3.1. Kupujúci je povinný skontrolovať stav dodávky pri osobnom odbere na sklade predávajúceho, a to kontrolou vecného obsahu dodávky s výdajkou vr. sériových čísiel a tiež kontrolu vzhľadu tovaru. V prípade rozdielu medzi výdajkou a vydaným tovarom alebo v prípade poškodenia tovaru, je príjemca povinný dodávku ihneď reklamovať a celú ju odmietnuť. Dodatočná reklamácia na chyby v dodávke a poškodenie tovaru nie je možná.

4. Poškodenie alebo strata tovaru pri preprave 

4.1. Príjemca tovaru je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravného (dodacieho) listu, správnosť uvedených údajov o množstve, ďalej neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu, a to pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu týchto závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať Zápis o škode. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť uskutočnená v súlade s pokynmi zasielateľa.

4.2. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zásielky zjavná pri jej prevzatí, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s príjemcom Zápis o škode. Po obdržaní zápisu je príjemca povinný uplatňovať reklamáciu u predajcu.


5. Nekompletný tovar

5.1. V prípade zistenia nesúladu s balíkovou súpiskou alebo dodacím listom a vecným obsahom zásielky je príjemca povinný uplatňovať reklamáciu v termíne do 3 pracovných dní od doručenia zásielky.

 

6. Alternatívne riešenie sporu

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm - See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#utm_source=newsletter-05-2016&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPlatnosť tohoto RP je od 1.6.2007

cart